PALS Belastingadvies
advies | aangiften | administratie | ad-interim
 
Uw fiscale zaken in goede handen

Advies                                                                                                 

In een goed belastingadvies vindt een optimale afstemming plaats op uw zakelijke en/of persoonlijke situatie. Daarbij wordt niet gefocust op één deelgebied van de belastingen, maar op het gehele fiscale spectrum. Het doel is daarbij belastingvoordelen te maximaliseren en risico's te minimaliseren.

Voorafgaand aan een advies wordt uitgebreid onderzoek verricht naar de mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij vormen de toekomstplannen en toekomst-ambitie van u als klant. Denk daarbij aan zaken als de aan- of verkoop van vastgoed, nieuwe activiteiten in binnen- of buitenland of bedrijfsopvolging.

De kennis die Pals Belastingadvies in huis heeft – zowel fiscaal, juridisch, financieel als administratief – wordt gecombineerd tot een maatwerkadvies. Een fiscaal advies heeft immers veelal ook juridische en financiële gevolgen en vice versa.

Voor cliënten en relaties is Pals Belastingadvies altijd proactief op de achtergrond aanwezig. Middels persoonlijke mailings en algemene nieuwsbrieven over actualiteiten op fiscaal gebied blijft u op de hoogte van ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Deze service maakt dat u zich kunt focussen op uw ondernemerschap, wetende dat uw adviseur met u meedenkt.


Quick scan

Als ondernemer wilt u uw belastingzaken en administratie goed geregeld hebben. Die basis is immers mede bepalend voor uw succes. 

Maar hoe weet u nu of uw belasting-zaken goed geregeld zijn? 

Pals Belastingadvies biedt quick scans aan. Bijvoorbeeld op het gebied van de btw-behandeling, de loonheffing en vennootschapsbelasting. 

Daarbij wordt, afgestemd op uw behoefte, onderzocht hoe de fiscale regels binnen uw bedrijf en in de administratie worden toegepast en waar er zaken fout gaan, risico's liggen en wat er beter kan. 

Oplossingen die eruit voortkomen, kunnen liggen in bijvoorbeeld de administratieve processen, in de bedrijfsstructuur, in het benutten van fiscale mogelijkheden of in een combinatie daarvan. 

Geadviseerde wijzigingen kunnen door Pals Belastingadvies worden geïmplementeerd en ook voor monitoring en follow-up kan worden gezorgd.Een greep uit de werkzaamheden                                     

 

·    Advisering en begeleiding omtrent herstructureringen, fusies, splitsingen en liquidaties

·    Advisering over en begeleiding van inbreng in/uitkeer uit de BV en omzetting van rechtspersonen

·    Advisering over en begeleiding van (bedrijfs)opvolging- en verkoop/overnametrajecten

·    Advisering omtrent participatie- en financieringsstructuren en werknemers- en managementparticipatie

·    Advisering over arbeidsvoorwaarden, werkkostenregeling, gebruikelijk loon, management-structuur, dienstbetrekking (internationaal), salarysplit en de 30%-regeling

·    Advisering bij aan/verkoop vastgoed (omzet- en overdrachtsbelasting, vpb)

·    BTW-advisering ondermeer over BTW-positie (ondernemerschap, vrijstellingen), besparingsconstructies en BTW in internationaal verband

·   Vpb- advisering, ondermeer over innovatiebox, fiscale eenheid Vpb en (liquidatie)verliesverrekening

·    Uitvoeren Quick scan

·    Advisering over invorderings- en aansprakelijkheidskwesties

·    Het voeren van (voor)overleg met de Belastingdienst over fiscale kwesties en structuren

·    Begeleiden van fiscale boekenonderzoeken die zijn geïnitieerd door de Belastingdienst

·    Opstellen van bezwaarschriften, (hoger)beroepschriften, cassatiestukken en het voeren van procedures

·    Advisering over en begeleiding van het invoeren van een Tax control Framework

·    Financiële planning en estate planning

·    Advisering over pensioenen en pensioenvoorzieningen van dga’s

·    Begeleiding van verzoeken om ANBI-status

·    Advisering omtrent belastingpositie (Vpb, OB) van stichtingen, verenigingen, (semi-)overheidslichamen en specifiek woningcorporaties (VSO 1 en 2), zorg- en onderwijsinstellingen

Bedrijfsopvolging ZZP

Innovatiebox   AANGIFTEN   Overdrachtsbelasting      professioneel KENNIS

Inkomstenbelasting MEERWAARDE AD-INTERIM

Vennootschapsbelasting Betrokken Omzetbelasting
           Nevenstructuur

herstructurering Belastingplicht 

PRAKTISCH Schenkbelasting

Onafhankelijk SERVICE

Erfbelasting Betrouwbaar Kundig  

Stichting & Vereniging TAX CONTROL FRAMEWORK Pensioen

ADMINISTRATIE

Vermogensplanning NSW

Dienstbetrekking Onderwijs

VBI SAMENWERKINGSVORMEN

Vermogensetiketering FBI Structuur Persoonlijk MKB Vastgoed Estate planning Liquidatie verliesverrekening INVORDERING Boekenonderzoek

Werkkostenregeling SBBI

overname Onzakelijke lening Dividendbelasting 

Managementstructuur WOZ Horizontaal Toezicht Monumenten       FUSIE       Verzekeringsplicht Gebruikelijk loon     ANBI

Management buy out
(her)financiering Bezwaar / beroepsprocedures TAX planning Participatieplan

BEDRIJFSOVERDRACHT OZB 

e- en immigratie rechtsvormen

Aansprakelijkheid

Vermogensbeheer     ADVIES 

Zorg  BELASTINGPOSITIE