PALS Belastingadvies
advies | aangiften | administratie | ad-interim
 
Uw fiscale zaken in goede handen

 Disclaimer website                                                                     

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker instemt met het volgende:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Pals Belastingadvies biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Informatie op de website
Pals Belastingadvies streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is, maar sluit uitdrukkelijk iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Pals Belastingadvies aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel Pals Belastingadvies alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Pals Belastingadvies geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

De op deze website verstrekte informatie dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met Pals Belastingadvies dan wel uw uw belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Pals Belastingadvies dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Pals Belastingadvies onderhouden en Pals Belastingadvies heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Pals Belastingadvies geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Pals Belastingadvies dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Virussen
Pals Belastingadvies garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.


 Disclaimer e-mail                                                                       

Informatie e-mail
De informatie verzonden in e-mailberichten van Pals Belastingadvies is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien een e-mailbericht van Pals Belastingadvies niet aan u zijn gericht, verzoeken wij u vriendelijk Pals Belastingadvies daarvan op de hoogte te stellen, het e-mailbericht te retourneren aan de afzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Gebruik informatie
Gebruik van de informatie in e-mailberichten van Pals Belastingadvies door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Pals Belastingadvies, niet toegestaan. 

Uitsluiting aansprakelijkheid
Pals Belastingadvies staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Pals Belastingadvies kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.


Bedrijfsopvolging ZZP

Innovatiebox   AANGIFTEN   Overdrachtsbelasting      professioneel KENNIS

Inkomstenbelasting MEERWAARDE AD-INTERIM

Vennootschapsbelasting Betrokken Omzetbelasting
           Nevenstructuur

herstructurering Belastingplicht 

PRAKTISCH Schenkbelasting

Onafhankelijk SERVICE

Erfbelasting Betrouwbaar Kundig  

Stichting & Vereniging TAX CONTROL FRAMEWORK Pensioen

ADMINISTRATIE

Vermogensplanning NSW

Dienstbetrekking Onderwijs

VBI SAMENWERKINGSVORMEN

Vermogensetiketering FBI Structuur Persoonlijk MKB Vastgoed Estate planning Liquidatie verliesverrekening INVORDERING Boekenonderzoek

Werkkostenregeling SBBI

overname Onzakelijke lening Dividendbelasting 

Managementstructuur WOZ Horizontaal Toezicht Monumenten       FUSIE       Verzekeringsplicht Gebruikelijk loon     ANBI

Management buy out
(her)financiering Bezwaar / beroepsprocedures TAX planning Participatieplan

BEDRIJFSOVERDRACHT OZB 

e- en immigratie rechtsvormen

Aansprakelijkheid

Vermogensbeheer     ADVIES 

Zorg  BELASTINGPOSITIE